2019 Yılı Raporu

D. TOPLUMSAL KATKI

 1. Toplumsal Katkı Stratejisi

Üniversitemizin toplumsal katkı stratejisi, misyonu “Evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişmelere katkı sağlayarak, etik değerlere duyarlı, araştırmacı ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmek” ve vizyonu “Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış, yerel ve ulusal sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş bir üniversite olmak” doğrultusunda şekillenmektedir. Ayrıca Siirt Üniversitesi Kalite Politikası belgesinde üniversite-sanayi işbirliği ile bilgi ve teknoloji üretmeyi, yaygınlaştırmayı ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı taahhüt etmektedir. Bu bağlamda Üniversite, toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütmektedir. 

2018-2022 Stratejik Plan doğrultusunda, araştırma faaliyetlerinde daha çok Siirt ili ve bölgesindeki sorunların çözümüne yönelik ve yöre insanının refah ve gelir düzeyini artırıcı araştırma faaliyetlerine öncellik verilmektedir. Araştırma faaliyetleri hayvan sağlığı, bitki sağlığı, bitkisel üretim, yeni teknolojik çalışmalar, fizik, kimya, biyoloji ve coğrafya alanlarında yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalardan elde edilen çıktılar, yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşılmaktadır. Ayrıca 2018-2022 Stratejik Plan’da yer alan güçlü yönlerimiz arasında toplumsal katkıya ilişkin bulgular şu şekilde sıralanmaktadır; 

1. Tüm bölgeye hitap edecek hayvan hastanesinin kurulma çalışmalarının devam ediyor olması.

2. Bölge küçükbaş hayvancılığına katkı sağlamak adına yurt dışından getirilen damızlık küçükbaş hayvan ıslah çalışmalarının devam ediyor olması.

3. Türkiye’de ilk olacak ve tüm ülkeye hitap edecek damızlık küçükbaş hayvanlarda sperm payetleme ve embriyo nakil biriminin kurulma çalışmalarının devam ediyor olması. 

http://tarimhayvancilik.siirt.edu.tr/duyuru/rektorumuz-prof-dr-murat-erman-baskanliginda-ki-heyet-ilimizde-bulunan-kamu-kuruluslari-ve-sivil-toplumkuruluslari-ile-koordinasyon-gorusmelerine-basladi/855508442.html 

4. Bölgede üretilen ürünlerin markalaşması ve ticari kazanca dönüştürülmesi için gıda işleme ünitelerinin kurulma çalışmalarının devam ediyor olması.

5. Bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olması sebebiyle veteriner fakültemizin gelişime açık olması.

6. Tarım ve hayvancılık alanında Üniversitemiz ’in ihtisaslaşan üniversiteler arasında yer alması. 

Üniversitemizin toplumsal katkı çıktılarına örnek olarak; 

1. Üniversitemiz Ziraat ve Veteriner Fakülteleri tarafından yürütülen bitki ve hayvan sağlığı konusunda yapılan araştırma sonuçları ve eğitim çalışmaları sonuçları, üreticilerin doğaya ve çevreye bakış açılarını değiştirmiştir, gereksiz uygulamalardan vazgeçilmiştir, zamanında uygun mücadele yöntemleri ile verim ve kalite artışı sağlanmıştır ve ekonomik olarak üreticiler kazanım sağlamıştır. Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen ürünlere tüketici ve yetiştiricilerin artan talepleri de gözlemlenmektedir.

2. Üniversitemiz ile Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine İlişkin İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır

http://siubasin.com/ozel-yetenekli-ogrencilerin-egitimine-iliskin-isbirligi-protokolu-imzalandi/ 

3. 2019 yılında yürütülen GAP destekli Patili Dostum Projesi ile öncelikli olarak çocukların sokak hayvanları ile kaynaştırılması amaçlanmıştır. Okul-okul gezilerek öğrencilere sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı yönünde eğitimler verilmekte, kedi-köpek evleri yapılmakta, mama dağıtılmakta, veteriner hekimlerin görevleri tanıtılmakta ve çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisi aşılanmaktadır.

https://dogruhaber.com.tr/haber/620742-toplumda-hayvan-sevgisinin-yayginlastirilmasi-gerekiyor/ 

4. 2018 yılında Siirt Belediyesi ile imzalanan sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması ve tedavilerine yönelik işbirliği protokolünün 2019 yılında da uzatılması ile Siirt sokak hayvanları, hayvan hastanesinde ile tedavi edilebilmektedir.

http://siubasin.com/sahipsiz-hayvanlarin-kisirlastirma-ve-tedavilerine-yonelik-isbirligi-protokolu-imzalandi/ 

5. 2018 yılında kurulan Tıp Fakültesi, 2019 yılında öğrenci alımına başlamıştır.

http://siubasin.com/%ef%bb%bfuniversitemiz-tip-fakultesi-bolgemize-ve-ulkemize-hizmete-etmeye-hazir/

2019 yılında dış paydaş yönergesinin Senato tarafından kabul edilip danışma kurulunun oluşturulması ile Üniversite tarafınca yürütülen AR-GE faaliyetlerinden elde edilen deneyim ve bilgi birikiminin, danışma kurulu üzerinden topluma daha doğrudan ulaştırılması hedeflenmektedir. 

Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi

Olgunluk Düzeyi: Kurumun tanımlı toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yapılan uygulamalar bulunmaktadır. Ancak bu uygulamaların sonuçları değerlendirilmemektedir. 

Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı

Olgunluk Düzeyi: Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlaması bulunmamaktadır. 

2. Toplumsal Katkı Kaynakları

Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklara sahip olmalı ve bu kaynakların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. 

Toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürmek için mali destek iç ve dış kaynaklardan sağlanmaktadır. Üniversitemiz fiziki ve teknik olanaklarını akademisyenlerinin kullanımına sunarak araştırma faaliyetlerini desteklemekte ve araştırma sonuçlarını bölgedeki paydaşlara toplumsal katkı bağlamında sunmaktadır. Üniversitemiz toplumsal katkı faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu dış kaynağı GAP Kalkınma İdaresi, Dicle Kalkınma Ajansı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerle sağlamaktadır.

http://www.siirt.edu.tr/menumobile/arastirmamerkezi/562513.html

http://siubasin.com/universitemizin-organik-bal-uretiminin-yayginlastirilmasi-projesine-dika-destegi/

http://siubasin.com/projemiz-tubitak-tarafindan-desteklenmeye-deger-bulundu/

http://www.siirt.edu.tr/haber-etkinlik/zivzik-nari-ureticilerine-zararli-bocek-turlerinin-tespiti-ve-mucadelesine-yonelik-egitimler-verilmektedir/163089329.html

https://www.tarim.com.tr/Siirt-te-Tibbi-Aromatik-Bitki-Uretimi-Yayginlasiyor,40192h

http://siubasin.com/universitemizturkiyede-bir-ilk-olacak-projeye-imza-atti/ 

Kaynaklar

Olgunluk Düzeyi: Kurumun toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklar birimler arası denge gözetilerek sağlanmaktadır. Ancak bu kaynakların kullanımına yönelik sonuçlar izlenmemektedir.

3. Toplumsal Katkı Performansı

Üniversitemizde toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik olarak çalışmalar başlatılmıştır.

Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi

Olgunluk Düzeyi: Kurumda toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik uygulamalar bulunmamaktadır.

Öğr. Gör. FIRAT ARSLAN
Güncelleme : 25.02.2024 00:40:33