2022 Yılı Raporu

D. TOPLUMSAL KATKI 

1.      Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları 

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi

Siirt Üniversitesi belirlemiş olduğu vizyon ve misyon doğrultusunda bölgesel ve ulusal kalkınmanın sürdürülebilir olması adına toplumsal katkı faaliyetlerinin önemli ve değerli olduğu bilincindedir. Bu doğrultuda belirlemiş olduğu politika ve stratejiler ile kurumsallaştırdığı yönetim modelini etkin olarak yürütmektedir. Bu kapsamda kurum belirlemiş olduğu toplumsal katkı politika ve stratejilerine uyumlu yönetim modeli oluşturmuştur. Gelişen/değişen koşullara göre paydaşların beklentileri ışığında politikalarını ve yönetim sürecini yenilemektedir. 

Kurum toplumsal katkı faaliyetleri yönetim modelini YÖKAK kriterlerini göz önünde bulundurarak; en alt birimlerinden üst yönetime kadar uzanan bir yönetim ağı oluşturmuştur. Bu sayede toplumsal katkı faaliyetlerini verimli olarak yürütebilmekte ve etkin olarak takip edebilmektedir. Benzer şekilde yapılan faaliyetlerin yaygın etkisi artırmak amacıyla faaliyetlerin sosyal medya ve web sayfası hesaplarından amaç kapsam ve uygulama başlıkları altında paylaşmaktadır. 

İlgili sürecin kontrol edilmesi sonucunda toplumsal katkı faaliyetlerini alt başlıklara ayırarak taksonomik yaklaşım sergilemekte ve süreci sistematik olarak yürütmektedir 

D.1.2. Kaynaklar

Siirt Üniversitesi, kalite yönetim sistemi anlayışına uygun olarak toplumsal katkı kapsamında yürütülen öznel ve entegrasyonel tüm faaliyetler için gerekli olan mali, fiziki ve beşeri kaynakları imkânlar doğrultusunda sağlamakta ve süreçleri takip etmektedir. Kurumumuz paydaş katılımlı yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerde, tüm kaynaklarını etkin olarak paydaşlarının kullanımına sunmaktadır. Diğer taraftan üniversitemiz söz konusu kaynakları birimleri arasında uygun şekilde tasnif etmekte ve gerekli durumlarda paydaşlarının kullanıma sunmaktadır. Üniversitemiz söz konusu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlamak için çeşitli periyotlarda birimlere tahsis edilen kaynakların kullanımı ilişkin izlemeler yapmakta gerekli durumlarda söz konusu kaynakların iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik müdahalelerde bulunmaktadır. 

Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Kurumda toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısının işlerliği ile ilişkili sonuçlar izlenmekte ve önlemler alınmaktadır.

Kanıtlar

D.1.1..docx 

Kaynaklar

Olgunluk Düzeyi: Kurumda toplumsal katkı kaynaklarının yeterliliği ve çeşitliliği izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

D.1.2..docx

2. Toplumsal Katkı Performansı

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Siirt üniversitesi kalite güvence sistemi anlayışına uygun olarak diğer tüm faaliyet alanlarında olduğu gibi toplumsal katkı faaliyetlerini uygun ölçme değerlendirme yöntemleri ve araçları kullanarak nitelik ve nicelik olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda oluşturulan birim faaliyet bildirim formuyla kurumun genelinde yürütülen toplumsal katkı faaliyetlerinin performansını etkin olarak takip etmektedir. Diğer taraftan birimler özelinde yürütülen faaliyetlerin performans ölçümlerine ilişkin özel formlar kullanılmakta ve bu formalardan elde edilen veriler belirli periyotlarla değerlendirilmektedir. SİUKAPUM tarafından kullanılan danışan talep formu, dilek öneri otomasyonu, müşteri memnuniyet anketleri bu uygulamalara örnek gösterilebilir. 

Ayrıca söz konusu faaliyetlerin çok daha etkin izlenilmesine yönelik web sayfası oluşturulması hedeflenmektedir. Bu platform aracığıyla kurumun toplumsal katkı faaliyetlerine ilişkin bir hafıza oluşturulmasının yanı sıra yürütülen faaliyetleri PUKÖ sarmalına uygun olarak daha efektif izlenilmesi, değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Olgunluk Düzeyi: Kurumda toplumsal katkı performansı izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir. 

Kanıtlar

D.2.1.docx

Öğr. Gör. FIRAT ARSLAN
Güncelleme : 25.02.2024 01:03:20