2020 Yılı Raporu

D. TOPLUMSAL KATKI

1.      Toplumsal Katkı Stratejisi

Üniversitemiz, 2018- 2022 Stratejik Planı’nda belirlediği hedefler ve yayınlamış olduğu toplumsal katkı politika doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde topluma katkı sunmayı en önemli hedeflerinden biri haline getirmiştir. Bu anlamda üniversitemizin stratejik planında yer alan “Zengin çok kültürlü ve bölgeyle bütünleşen, toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilen lider bir uluslararası üniversite olmayı amaç edinmiştir.” ilkesi ışığında, bünyesinde yürütmüş olduğu Eğitim-Öğretim ve Ar-Ge başta olmak üzere tüm faaliyetlerinde toplumsal katkı boyutuna büyük önem vermektedir. Bu kapsamda üniversitemiz bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlemiş olduğu öncelikli alanların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ve nicelikte çalışmalar yürütmekte ve bu süreçlerin her aşamasında ilgili paydaşlarla entegrasyonel çalışmaktadır. 

Bu kapsamda bölgesinin öncelikli alanlarından olan tarım, hayvancılık, genç istihdamı, nitelikli eğitim ve üniversite-sanayi iş birliği alanlarında etkin ve operasyonel çalışmalar yürütmektedir. Bünyesinde kurulumu devam eden ve bölgesinin en gelişmiş hayvan hastanesi aracılığıyla, hayvancılık konusunda bölgesindeki sorunlara çözüm üretmenin yanında güncel bilimsel uygulamaların toplumun diğer dinamikleri tarafından kullanılmasına öncülük etmektedir. Yine bu alanda sahip olduğu bilim merkezleri (ARIMER, KEÇİMER) aracılığıyla öncü çalışmalar (üretim, ıslah vb.) yapmakta ve bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Benzer şekilde bünyesindeki ilgili birimler (TTO, KÜSİMER vb.) aracılığıyla bölgesinde faaliyet gösteren sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu Ar-Ge çalışmalarında bilimsel, etkin olarak yer almakta ve öncülük etmektedir. Bölgesindeki gençlerin istihdamı sağlamak ve doğru kariyer yönelimleri oluşturmalarına rehberlik etmek amacıyla uygulama alanları açmakta, eğitimler düzenlemekte ve paydaşlarıyla bilimsel projeler yürütmektedir.

Üniversitemiz bugün olduğu gibi gelecekte de yapacağı tüm faaliyetlerde toplumsal katkıyı ön planda tutacaktır. Bu bağlamda yetiştireceği nitelikli insan kaynağı ile bölgesi başta olmak üzere ulusal boyutta toplumun tüm dinamiklerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda toplumsal katkıya dönük olarak yürütülen tüm çalışmaların PUKÖ döngüsünde etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi amacıyla Toplumsal Katkı Uygulama ve Araştırma Merkezi kurmayı hedeflemektedir.

Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi

Olgunluk Düzeyi: Kurumun, toplumsal katkı faaliyetlerinde izleyeceği ilkeleri, öncelikleri ve kaynaklarını yönetmedeki tercihlerini ifade eden toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi bulunmaktadır.

Kanıtlar

D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi.docx 

Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı

Olgunluk Düzeyi: Kurumun toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamaları bulunmaktadır.

Kanıtlar

D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı.docx

 

2. Toplumsal Katkı Kaynakları

Siirt Üniversitesi, YÖKAK tarafından belirlenen “Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklara sahip olmalı ve bu kaynakların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır.” koşulundan yola çıkarak toplumsal katkı kapsamında yürütülen öznel ve entegrasyonel tüm faaliyetlerde sahip olduğu kaynakları kullanmaktadır. 

Bu bağlamda üniversitemiz toplumsal katkı faaliyet alanlarında ihtiyaç duyulan mali kaynakları olanakları doğrultusunda sağlarken, faaliyetler için gerekli olan uygulama alanlarını, teknik araç/gereçleri ve nitelikli insan kaynağını her durumda kullanmakta ve yapılan protokoller kapsamında paydaşlarının kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Benzer şekilde paydaşlarla yürütülen ya da paydaşlar tarafından yürütülen toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik kaynakların oluşturulmasında imkanları doğrultusunda destek olmaktadır. İhtisaslaşma alanında sahip olduğu kaynaklarla hayata geçirdiği Hayvan Hastanesi ve Payetleme Birimi ile hem bölgesel hem de ulusal ölçekte bilimsel ve ekonomik olarak toplumsal katkı bağlamında kaynak oluşturmaktadır.

Diğer taraftan yürüttüğü toplumsal katkı faaliyetlerine ilişkin edinilen bilimsel birikim ve deneyimlerini paydaşlarına aktararak toplumsal katkı faaliyet kültürü oluşmasına öncülük etmektedir. Tüm bu süreçleri kurumsal kimliğine uygun protokoller çerçevesinde operasyonel olarak yürütmektedir. 

Kaynaklar

Olgunluk Düzeyi: Kurum toplumsal katkı kaynaklarını toplumsal katkı stratejisi ve birimler arası dengeyi gözeterek yönetmektedir.

Kanıtlar

D.2.1. Kaynaklar.docx

 

3. Toplumsal Katkı Performansı

Üniversitemiz, kalite politikası doğrultusunda, yürütülen faaliyetlerin sistemli bir şekilde belirli aralıklarla izlenmesini ve değerlendirilmesini planlamaktadır. Bu kapsamda kurum genelinde ve birimler özelinde memnuniyet anketleri, paydaş görüş anketleri ve birim faaliyet raporları kullanılmaktadır. Süreçlerde kullanılacak ölçme araçlarından elde edilecek verilerin özelliklerine uygun zaman dilimlerinde, yıllık faaliyet raporlarının ise yılın belli dönemlerinde incelenerek süreçlerin etkin olarak takip edilmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak iyileştirmelerin sağlanması planlanmaktadır. 

Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi

Olgunluk Düzeyi: Kurumda toplumsal katkı performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik ilke, kural ve göstergeler bulunmaktadır.

Kanıtlar

D.3.1. Performans Değerlendirmesi.docx

Öğr. Gör. FIRAT ARSLAN
Güncelleme : 25.02.2024 00:53:43