2021 Yılı Raporu

D. TOPLUMSAL KATKI

1.      Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları 

Evrensel değerler doğrultusunda, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde topluma katkı sunmayı ana ilkelerinden biri olarak benimseyen Siirt Üniversitesi “Bölgesel kalkınmaya destek veren, zengin çok kültürlü ve bölgeyle bütünleşen, toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilen lider bir uluslararası üniversite olma” vizyonuna ulaşmayı hedeflemektedir. Ayrıca “ Bölgesel Kalkınmada Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında tarım ve hayvancılık alanında ihtisaslaşan üniversitemiz, bölgesel kalkınmanın arttırılması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. İnşa süreçleri yıl içerisinde tamamlanması planlanan hayvan hastanesi ile payetleme merkezinin faaliyete geçmesi ile bölgesel kalkınmaya daha fazla katkı sunmayı hedeflemektedir. Diğer taraftan üniversitemiz dış paydaşı olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü gibi dış paydaşlarıyla yapmış olduğu protokollerle paydaş katılımlı faaliyetler yürütmekte ve paydaşlarının bu kapsamdaki faaliyetlerini desteklemektedir. Yine üniversitemiz, hizmet, sanayi ve turizm gibi sektörlerde; gelişen ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetişmiş insan kaynağının yetiştirilmesine ve istihdamına kariyer ofisi açarak çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Son olarak bünyesindeki akademik birimler tarafından yürütülen çeşitli faaliyetlerle öğretmenlerimizin mesleki açıdan gelişmesi, akademik personelimizin etkin bir şekilde desteklenmesi, tasarım yaklaşımları ile toplumun ihtiyaç duyduğu bir mimariye ve yeşil alanların oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Üniversitemiz, iç ve dış paydaşlarla iletişimde olmak, AR-GE ve eğitim-öğretim, sosyo-kültürel alanlarda yapılacak tüm çalışmaları toplumsal katkıya dönüştürebilmek, gerçekleştirilen çalışmalarda sosyal sorumluluk bilincini arttırabilmek amacıyla politika ve stratejiler belirlemiştir. Bununla birlikte çevre bilincinin oluşturulması, soyut/somut doğal ve kültürel değerlerin korunması ve bu bağlamda toplumsal katkı süreçlerinin düzenli ve sistemli bir şekilde devam ettirilebilmesi için planlamalar yapmaktadır. Her yıl birimlerden istenen raporlar doğrultusunda yapılan çalışma ve uygulamalar takip edilmektedir. 

Siirt Üniversitesi, belirlediği toplumsal katkı politikasını, hedeflerini ve stratejilerini sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve topluma katkı faaliyetlerinin organizasyonunu sağlamak amacıyla akademik ve idari birimlerinin faaliyetleri teşvik etmekte ve izlemektedir. Bu kapsamda birimler tarafından yapılan çalışmalar belirli periyotlarla raporlanmaktadır. Diğer taraftan akademik ve idari birimlerdeki kalite yapılanmasında birim toplumsal katkı sorumlusu bulunmakta olup, ilgili kişiler bağlı oldukları birimler tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırladıkları raporları Üniversite Toplumsal Katkı Komisyonuna sunmakta ve elde edilen veriler derlenerek Kalite Üst Kuruluna teslim edilmektedir. 

Siirt Üniversitesi, kalite yönetim sistemi anlayışına uygun olarak toplumsal katkı kapsamında yürütülen öznel ve entegrasyonel tüm faaliyetler için gerekli olan mali, fiziki insani kaynakları imkânlar doğrultusunda sağlamakta ve süreçleri takip etmektedir. Bu kapsamda üniversitemiz söz konusu kaynakları birimleri arasında uygun şekilde tasnif etmekte ve gerekli durumlarda paydaşlarının kullanıma sunmaktadır. Üniversitemiz söz konusu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlamak için çeşitli periyotlarda birimlere tahsis edilen kaynakların kullanımı ilişkin izlemeler yapmakta gerekli durumlarda söz konusu kaynakların iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik müdahalelerde bulunmaktadır. 

Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Kurumun genelinde toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı kurumsal tercihler yönünde uygulanmaktadır.

Kanıtlar

D.1.1.docx 

Kaynaklar

Olgunluk Düzeyi: Kurum toplumsal katkı kaynaklarını toplumsal katkı stratejisi ve birimler arası dengeyi gözeterek yönetmektedir.

Kanıtlar

D.1.2.docx

2.      Toplumsal Katkı Performansı 

Üniversitemiz, toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda öznel ve entegrasyonel olarak yürütmüş olduğu toplumsal katkı faaliyetlerine ilişkin süreçlerin izlenilmesi, değerlendirilmesine ve mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda birimlerde yürütülen toplumsal katkı faaliyetleri yapılış amacına ve doğasına uygun olarak hazırlanmış olan ölçme araçlarıyla takip edilmektedir. Diğer taraftan kurumun genelinde yürütülen toplumsal katkı faaliyetlerinin izlenilmesine yönelik birim faaliyet bildirim formu oluşturulmuştur. Ayrıca söz konusu faaliyetlerin çok daha etkin izlenilmesine yönelik web sayfası oluşturulması, oluşturulan bu platform aracığıyla kurumun toplumsal katkı faaliyetlerine ilişkin bir hafıza oluşturulmasının yanı sıra faaliyetleri PUKÖ sarmalına uygun olarak daha efektif izlenilmesi, değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Olgunluk Düzeyi: Kurumda toplumsal katkı performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik ilke, kural ve göstergeler bulunmaktadır.

Kanıtlar

D.2.1.docx

Öğr. Gör. FIRAT ARSLAN
Güncelleme : 25.02.2024 00:58:26